Privacyverklaring


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13-04-2018.
Via de website van VHS Special Products (hierna: VHS) worden privacygevoelige gegevens
oftewel persoonsgegevens verwerkt. VHS acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van
groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij
onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder
andere dat:
• duidelijk vermeld wordt voor welke doeleinden VHS persoonsgegevens verwerkt. Dat
gebeurt via deze privacyverklaring;
• het verzamelen van persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen de persoonsgegevens die
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• VHS u om uitdrukkelijke toestemming vraagt om uw persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• VHS uw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde
dienst te kunnen leveren of wanneer VHS daar wettelijk toe verplicht is;
• VHS passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en
dat VHS dit ook eist van partijen die in opdracht van VHS persoonsgegevens verwerken;
• uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag bijvoorbeeld ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen, gerespecteerd wordt.
In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en
gebruiken en met welke doelen, en welk gebruik wij maken van cookies. Wij raden u aan deze
verklaring zorgvuldig te lezen.
Gebruik van persoonsgegevens
Bij het bezoeken van onze website, het aanmaken van een account, het invullen van de
contactpagina, of via andere functies van onze website, laat u bepaalde persoonsgegevens bij ons
achter. Mogelijk heeft u ook gegevens telefonisch aan ons verstrekt. Wij verzamelen, bewaren en
gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan
bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens:
• NAW-gegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Overige contactgegevens;
• Inloggegevens;
 
Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:
• Het verlenen van toegang tot onze websites;
• Het gebruik maken van functionaliteiten op onze website;
• Het aanbieden van onze services en diensten;
• Het opnemen van contact als hierom wordt verzocht;
• Het opnemen van telefonisch contact;
• Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
• Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
• Het verlenen van toegang tot applicaties van VHS;
                                                                                                                                                                                            (2)
 
Beveiliging van persoonsgegevens                                                                                   
Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en
ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo maken wij gebruik van strikte
veiligheidsprocedures en toegangscontrole. VHS maakt daarnaast gebruik van beveiligde
verbindingen (SSL), waarmee alle informatie tussen u en de website wordt afgeschermd.
 
Bewaartermijn
Wij bewaren de verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en
cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7
jaar, afhangend van de gegevens en documenten. Deze bewaartermijn hanteren wij alleen als het
gaat om gegevens die op grond van de belastingwetgeving zo lang bewaard moeten worden. De
overige gegevens bewaren wij nog 1 jaar na afloop van de overeenkomst.
 
Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derde partijen
Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij via onze website
verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketingdoeleinden van deze
partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij
dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet
mogen of moeten. Wij maken gebruik van de softwarepakketten van Google en Mailchimp e-mail
marketing
 
Cookies
Op de website van VHS wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door VHS zijn
ingeschakeld worden cookies geplaatst. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels de
browser. Via de helpfunctie van uw browser kunt u achterhalen waar u cookies kunt uitschakelen.
Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Onze website maakt gebruik van cookies van/voor de volgende partijen:
 
Google
Via onze website worden cookies geplaatst en uitgelezen van Google, als deel van Google Analytics.
Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe onze bezoekers de
website gebruiken en op welke wijze onze bezoekers via de Google-zoekmachine op onze website
terecht komen.
Wij hebben met Google verschillende afspraken gemaakt om uw persoonsgegevens te beschermen,
zo:
• hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld;
• hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
• worden de laatste cijfers van uw IP-adres gemaskeerd.
 
 
Youtube van Google
Via onze website worden cookies geplaatst en uitgelezen van YouTube, zodra een embedded video
wordt bekeken.
Wij hebben verder geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Lees de
privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te weten wat zij met uw
(persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die Google verzamelt via
onze website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Google stelt zich te houden aan meerdere raamwerken van zelfregulering, waaronder het EUUS
Privacy Shield Framework. Ga naar de Privacy Shield website voor meer informatie over het EUUS
Privacy Shield-programma en om de certificering van Google te bekijken.
Websites van derden
De privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van
links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat deze websites op
een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u om de
privacyverklaring van de websites van derden te lezen voordat u deze websites bezoekt, of daar u
persoonsgegevens invult, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.
 
Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens
Wanneer u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, hebt u het recht om ons te vragen om inzage
in en correctie, verwijdering of in sommige gevallen bezwaar tegen, beperking of verplaatsing van uw
gegevens. Dit verzoek kunt u indienen door contact op te nemen via onze contactpagina of door
telefonisch contact op te nemen via +31 497 33 10 33. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u
daarbij vragen om u adequaat te identificeren. In veel gevallen kunt u ook uw gegevens inzien of
wijzigen als u middels VHS bent ingelogd.
 
Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
VHS kan deze privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op deze
website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacy- en cookieverklaring
geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 
Contactgegevens
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact op wilt nemen met VHS, dan kan dat via
onderstaande contactgegevens.
Per telefoon: +31 497 33 10 33
Per post: Fabrieksweg 8, 5531 PP Bladel (Nederland)
Per e-mail: info@vhsbladel.nl
 
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpt VHS u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met VHS uitkomen, dan heeft u op
grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens


Contact

  • Manitou 4 sterren dealer
  • Manitou spareparts
  • Moderne werkplaats
  • Wereldwijde levering